Kişisel Verilerin KorunmasıKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

Nakkaş Prodüksiyon Yapım ve Pazarlama Ticaret Ltd. Şti. (NAKKAŞ) olarak mevcut kanunlar ve evrensel değerler çerçevesinde kişisel verilerinizin güvenliğini mümkün olan en üst düzeyde önemsiyoruz. Bu çerçevede, NAKKAŞ olarak çalışmalarımız, üyelerimiz, potansiyel üyelerimiz, iş ortaklarımızda dahil olmak üzere ilişki tüm kişilere ait her türlü kişisel verinin işlenmesi hususunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) göre bilgilendirmek isteriz. 


1. Kişisel Veri Nedir?
Kişisel veri, KVKK kapsamında kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Başka bir deyişle kişisel veri, sizi diğer kişilerden ayırt etmemize yarayan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. 


2. Kişisel Verilerinizi Nasıl İşliyoruz?
Kişisel verilerinizin işlenmesi, KVKK’ da açıklandığı üzere tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem anlamına gelmektedir. 

Kişisel verileriniz; NAKKAŞ’ ın sunmuş olduğu ürün, eğitim ve hizmetlere; www.yardimciakademi.com adreslerindeki internet sitesi üzerinden ulaştığınızda, şirketimizi ve / veya internet sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, çağrı merkezimizi aradığınızda, mobil uygulamalarımızı kullandığınızda, NAKKAŞ internet sitelerinin düzenlediği eğitim, seminer, canlı yayın, etkinlik, sınav, deneme veya organizasyonlara katıldığınızda işlenebilecektir. 

Veri işleme faaliyeti sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlarda gerçekleştirilebilir. Hangi ortamda olursa olsun tüm veri işleme faaliyetleri yalnızca aşağıda belirtilen amaçlarla gerçekleşmektedir. 


3. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?
Kişisel verileriniz, NAKKAŞ tarafından size sunulan hizmet ve gerçekleştirilen faaliyetlere göre farklılık göstermekle birlikte KVKK’ da belirtilen anlam ve kapsamda; NAKKAŞ tarafından sizlere sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi, gerçekleştirilmesi ve/veya mükemmelleştirilmesi amacıyla NAKKAŞ’IN  ilgili birimleri ile paylaşılmakta; yine bu çerçevede kişiselleştirme, beklentiler, kullanım alışkanlıkları, beğeniler ve ihtiyaçlar çerçevesinde profil oluşturma, yeni hizmet kollarının geliştirilmesi, güvenliğin ve denetimin sağlanması, müşteri değerlendirme ve şikayet süreçlerinin yöntemi, tarafınıza çeşitli avantajların ve kampanyaların sağlanıp sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi, uyum süreçleri, insan kaynakları süreçleri ve benzeri hizmetlerin hayata geçirilebilmesi amacıyla KVKK’ nın 4, 5 ve 6. maddeleri çerçevesinde işlenmektedir.

İşlenen kişisel verileniz, yine yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde KVKK’ nın 8 ve 9. maddelerinde belirtildiği şekilde yurt içine ve yurt dışına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi halinde ve yine kanunlar çerçevesinde ilgili kurumlara aktarılabilecektir.

4. Kişisel  Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir ?
KVKK  uyarınca sahip olduğunuz hakları kullanabilmek için ilgili talebinizi belirtip bilgi@yardimciakademi.com adresinden tarafımıza ulaşarak kişisel verilerinizin ;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme 
b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp öğrenme 
d) Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,                  
h) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesi talep etme hakkına sahipsiniz.

Talebiniz ile ilgili olarak NAKKAŞ sizden teyit amaçlı bilgiler talep edebilecektir. Bunun amacı kişisel veri sahibinin gerçekten kim olduğunu anlamak, bilgileri yalnızca doğru kişiyle paylaşmak adına tam olarak emin olabilmektir.

İşlenen kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde düzeltilmesini ilgili internet sitelerimizin ‘’bilgilerim’’ bölümünden hesabınıza erişerek gerekli değişiklik, güncelleme işlemlerini yapabilirsiniz. Hesabınızı bu yoldan silmeniz halinde NAKKAŞ ’in KVKK’ ya uygun olarak işlediği kişisel verilerinizi, ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen süreler boyunca saklanmasına ilişkin yükümlülükleri ile ilgili hakları saklıdır.

İşlemeye konu kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belirli bir süre öngörülüp görülmediği tespit edilir. Yasal bir süre belirlenmezse bu süreye uygun davranılır Yasal süre öngörülmemişse işleme amacının sona ermesi sebebiyle kişisel verileriniz, eğer daha uzun süre saklanmasını gerektiren hukuki bir sebep yoksa silinir veya yok edilir.

NAKKAŞ olarak şirketimizin kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak uyguladığı güncel ilke politikalara daima internet sitelerimizden erişim sağlayabilirsiniz.